Congratulations to the recent PhDs for defending their dissertations

Congratulations to Jiaxiong Yao, Yiyang Li, Yajing Jiang, Alexandria Zhang, Metin Uyanik, and Mikhail Smirnov, who all successfully defended their dissertations.